Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr II/245/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia
kontroli w Zarządzie Osiedla "Żółków".
29.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr II/244/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr I/181/2006 Burmistrza Miasta
Jasła z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia
dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla
Urzędu Miasta w Jaśle.
29.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr II/243/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2006 r.
29.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr II/242/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2006 r oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
29.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 241/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania Komisji odbioru robót objętych Umową
"Budowa kładki na rzece Jasiołce w osiedlu Hankówka w Jaśle".
29.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 240/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
29.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 239/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
29.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 238/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
29.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 237/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
29.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 236/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
29.10.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się